Navigace

Obsah

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Typ: ostatní
Důležité informace.

 

Vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda a je načase opět usadit Vaše ratolesti zpět do lavic. Doufám, že jste společně s Vašimi dětmi prožili krásné letní měsíce ve zdraví a v pohodě a že i v tomto duchu společně zvládneme nástup dětí do školy a zároveň celý následující školní rok.

Organizace:

1.9. v 8:00 zahájení školního roku s přivítáním prvňáčků před školou. Následně pod dohledem třídních učitelů proběhne v druhé až deváté třídě první screeningové testování žáků, potom bude ve všech třídách (1.-9.) následovat 1. třídnická zahajovací hodina, po jejím ukončení žáci opustí školu.

V 1. třídě proběhne testování až 2.9. v 8:00. Asistence rodičů u testování je vhodná pouze v 1. – 3. třídách.

První týden bude první stupeň končit po 4. vyučovací hodině a 2. stupeň po 5. vyučovací hodině.

Družina začne ranním provozem od 2. 9. (Děti se v ŠD netestují)

Od 6.9. probíhá vyučování ve všech třídách podle rozvrhu. V září bude věnován dostatek času na procvičení učiva z nižšího ročníku.

Preventivní screeningové testování:

Testování bude realizováno pomocí rychlých antigenních testů. Testování se neprovádí u osob s dokončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném očk.), u osob, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19 a u osob s negativním výsledkem RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem (potvrzení o těchto skutečnostech žák předloží třídnímu učiteli).

V případech, ve kterých žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (bez výdechového
ventilu) nebo zdravotnická rouška.

Testování bude zahájeno první školní den a ukončeno 9.9. 2021. Na základě požadavku MŠMT bude umožněno žáky prvního ročníku základní školy otestovat až ve druhém vyučovacím dni školního roku 2021/2022 (testování tedy proběhne ve dnech: středa 1.9. / čtvrtek 2.9., pondělí 6.9. a čtvrtek 9.9.). Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září), a to dle aktuální epidemiologické situace.

Provoz školy:

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (respirátor, rouška) a vydesinfikovat si ruce. Vstup rodičům do školní budovy bude povolen pouze výjimečně (vyzvednutí žáka, podání nezbytných informací) po předešlé domluvě.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19:

Pokud se ve škole objeví žák s příznaky onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.), postupuje škola podle těchto kroků:

- příznaky jsou patrné již při příchodu do školy: žák není vpuštěn do školy, ale jen za podmínky, kdy je přítomen jeho zákonný zástupce

- příznaky jsou patrné již při příchodu do školy a není přítomen zákonný zástupce: žák je umístěn do izolační místnosti, třídní učitel informuje rodiče o nutnosti bezodkladného vyzvednutí

 - příznaky se vyskytnou a jsou patrné v průběhu školní docházky: žák je umístěn do izolační místnosti, třídní učitel informuje rodiče o nutnosti bezodkladného vyzvednutí

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař.

Distanční vzdělávání:

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku mimořádných opatření (karanténa) znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků ve třídě. Ostatní žáci, kterých se opatření netýkají, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

 

Vážení rodiče, z výše uvedeného snad vyplývá, že jsme se počáteční nastavení provozu školy snažili připravit bez zbytečných nařízení a omezení tak, aby škola mohla fungovat co nejpřirozeněji. Bohužel k normálu máme zatím daleko. Samozřejmě budeme bedlivě sledovat, jak se situace ohledně šíření infekce bude vyvíjet, a podle toho budeme naše pravidla upravovat.

Zároveň bych vás chtěl požádat o zodpovědný přístup. Nepouštějte prosím děti s náznaky jakéhokoliv onemocnění do školy. Vyhneme se případným problémům. Žádám vás také o včasné poskytování nezbytných informací ohledně zdravotního stavu žáků, které by mohly zasáhnout chod naší školy.

Velmi Vám za spolupráci děkuji a přeji nám všem pokud možno normální školní rok.


Ing. Zdeněk Nagy, ředitel školy


Vytvořeno: 30. 8. 2021
Poslední aktualizace: 30. 8. 2021 19:45
Autor: Ing. Zdeněk Nagy